Địa chỉ: Thạnh Phú - Huyện Châu Thành - Tiền Giang